GEDEGEN ONDERZOEK EN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR
REALISTISCHE NATUURBESCHERMING

Eco Assist is gebiologeerd door de natuur en wil deze dan ook graag beschermen. In een dichtbevolkt land als Nederland ontkomen we er helaas niet aan dat er activiteiten plaatsvinden die een negatief effect kunnen hebben op de natuur. Vaak is het merendeel van deze effecten volledig of grotendeels te voorkomen. Dit doen wij door het uitvoeren van gedegen onderzoeken en het aandragen van praktische oplossingen. In sommige gevallen lukt het zelfs om meerwaarde te creëren voor de natuur ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

WAT KAN ECO ASSIST VOOR U BETEKENEN?

Soms is het belangrijk om te weten hoe het ervoor staat met een bepaalde soort(groep) in een gebied. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of het beheer op juiste wijze uitgevoerd wordt. In een dergelijk geval wordt een inventarisatie of monitoring uitgevoerd die inzicht geeft in de stand van zaken. Wij kunnen u ook voorzien van adviezen om uw gebied aantrekkelijker te maken voor planten en dieren.

In veel gevallen is natuur niet het hoofddoel van een project. Toch wil u natuurvriendelijk te werk gaan of is het wettelijk verplicht rekening te houden met beschermde natuurwaarden. Eco Assist kan u daarbij helpen door samen naar de voorgenomen ingreep te kijken en te beoordelen of effecten te verwachten zijn op de natuur. Soms zijn eerst ecologische onderzoeken noodzakelijk zijn om dit te kunnen beoordelen. Wanneer beschermde natuurwaarden aangetast worden door de ingreep moet een plan opgesteld worden om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast kan het nodig zijn om een ontheffing Wet natuurbescherming aan te vragen. Indien gewenst kan Eco Assist het gehele traject van onderzoek tot en met ecologische begeleiding van de werkzaamheden voor u uit handen nemen. Natuurlijk is het ook mogelijk een bepaald gedeelte van deze werkzaamheden door ons uit te laten voeren. Deskundig advies, gedegen objectief onderzoek en maatwerk kenmerken de werkwijze van Eco Assist.

Ecologisch onderzoek, natuurwetgeving en natuurinclusief ontwerpen zijn specialiteiten van Eco Assist. Werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen bestaan onder andere uit:

• Quickscans (ecologische potentie-inschatting)

• Soortgerichte onderzoeken (nader onderzoek)

• Mitigatieplannen & ecologische werkprotocollen

• Toetsing gebiedsbescherming (Natuurnetwerk Nederland (EHS), Natura 2000)

• Ecologische begeleiding

• Ontheffingsaanvragen Wet natuurbescherming

• Monitoring van planten, dieren en faunavoorzieningen

• Verspreidingsonderzoek met behulp van eDNA

• Inrichtingsplannen

• Natuurinclusief ontwerpen (natuurinclusief bouwen)

• BREEAM

Benieuwd of Eco Assist u kan ondersteunen bij uw vraagstuk? Twijfel niet langer en bel (06 15 114 537) of mail (info@ecoassist.nl) ons, dan bekijken we samen wat de beste oplossing is voor uw vraagstuk.