Advies

Wij adviseren hoe u om kunt gaan met bijzondere en beschermde natuurwaarden die aanwezig zijn in uw gebied, of hoe u deze in uw gebied kunt ontwikkelen en versterken. Ook begeleiden wij u bij het verkrijgen van ontheffingen en vergunningen welke samenhangen met de Activiteiten natuur uit de Omgevingswet, zoals een “Flora- en fauna-activiteit”, een “Natura 2000-activiteit”, het “Vellen en beheren van houtopstanden” of het Natuurnetwerk Nederland. Tijdens de uitvoeringsfase kunt u ons inschakelen voor ecologische begeleiding en ondersteuning bij het aanbrengen van voorzieningen voor flora & fauna (zoals mitigerende maatregelen).

Mitigatieplan en ecologisch werkprotocol

Wanneer uw project een negatief effect kan hebben op beschermde soorten is het in de meeste gevallen noodzakelijk een mitigatieplan of ecologisch werkprotocol op te stellen. Dit is een plan van aanpak waarin omschreven staat op welke wijze negatieve effecten op beschermde soorten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Wij stellen voor u een helder en praktisch uitvoerbaar plan op en zetten knelpunten om in mogelijkheden. Een mitigatieplan maakt een verplicht onderdeel uit van een eventuele ontheffingsaanvraag. Een ecologisch werkprotocol is noodzakelijk om de werkzaamheden volgens een goedgekeurde gedragscode uit te mogen voeren. In sommige gevallen is een ontheffingsaanvraag daarmee niet langer nodig voor de uitvoering van uw project.

Ontheffing Omgevingswet

Is het niet mogelijk alle negatieve effecten op beschermde soorten, gebieden of houtopstanden te voorkomen dan is het in sommige gevallen noodzakelijk een ontheffing voor de Omgevingswet aan te vragen. Wij kunnen u adviseren bij deze procedures of deze geheel voor u begeleiden. Ook kunt u bij ons terecht voor een vergunning in het kader van het Natuurnetwerk Nederland.

Ecologische begeleiding

Wij hebben veel ervaring met ecologische begeleiding bij ruimtelijke ontwikkelingen en beheer. Ecologische begeleiding vindt bijvoorbeeld plaats bij bouw- en infraprojecten, sloopwerkzaamheden en het kappen van bomen. En bij het bestrijden van invasieve exoten. Voorbeelden van ecologische begeleiding is het toezien en registreren van de juiste uitvoering conform de richtlijnen uit een ecologisch werkprotocol of ontheffing. Maar ook voor het wegvangen en verplaatsen van dieren en planten. Ook ondersteunen wij aannemers bij aanbestedingen en tijdens de conditioneringsfase.

Detachering

Wij bieden tijdelijk als interne medewerker ondersteuning op het gebied van ecologie en natuurwetgeving. Op deze wijze helpen wij opdrachtgevers als gemeentes, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en aannemers tijdens een drukke periode of bij het tijdelijk uitval van een collega.

Eco Assist