Onderzoek

Ecologisch onderzoek betekent het in kaart brengen van aanwezige planten en dieren en de functies van een gebied voor deze soorten. Maar ook planologische bescherming van gebieden, waaronder Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. Met al deze onderzoeken kunnen wij u verder helpen. Hieronder treft u voorbeelden aan van natuuronderzoeken die wij uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Ecologische quickscan

Een ecologische quickscan is een eerste potentie-inschatting van uw plangebied waarbij gekeken wordt welke beschermde soorten uit de Omgevingswet voor (kunnen) komen in het gebied. Ook wordt gekeken hoe de ligging van het plangebied is ten opzichte van beschermde gebieden, zoals Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook eventueel aanwezige bomen kunnen beschermd zijn. Het onderzoek bestaat uit een bureaustudie waarbij bekende verspreidingsgegevens worden geraadpleegd en een veldbezoek. Dit kan het gehele jaar uitgevoerd worden. Als alle potenties van uw gebied inzichtelijk zijn wordt getoetst welke effect de voorgenomen ingreep of een evenement kan hebben op beschermde soorten, gebieden en houtopstanden. Hieruit volgt de conclusie of uw ingreep kan leiden tot overtreding van de Omgevingswet of aantasting van het Natuurnetwerk Nederland en er vervolgstappen nodig zijn om dit te voorkomen. Vaak heeft u een ecologische quickscan nodig als u ruimtelijke ontwikkelingen wilt uitvoeren, een evenement wil organiseren of beheer uit wil voeren.

Nader onderzoek

Na een ecologische quickscan kan de aanwezigheid van het merendeel van de beschermde soorten uit de Omgevingswet uitgesloten worden. In sommige gevallen is een nader onderzoek noodzakelijk om te bepalen of bepaalde planten of dieren in uw plangebied voorkomen en welke functies het gebied voor deze soorten heeft. Dit wordt ook wel een soortgericht onderzoek genoemd. Ook kan uit de eerste toetsing blijken dat de effecten uw activiteit op beschermde gebieden nader onderzocht dienen te worden. Voorbeelden van nadere onderzoeken welke wij voor u uit kunnen voeren zijn:

  • Onderzoek naar planten, broedvogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, zeezoogdieren, reptielen, amfibieĆ«n, vissen, dagvlinders en libellen en overige ongewervelden.
  • Effecttoets Natuurnetwerk Nederland, ook wel ‘Nee-tenzij-toets’ genoemd.
  • Voortoets, Verstorings- en verslechteringstoets en Passende beoordelingen in het kader van Natura 2000.

Monitoring

Soms is het van belang om te monitoren hoe het ervoor staat met de soorten in een gebied om de effectiviteit van faunavoorzieningen, inrichtingsmaatregelen of het beheer te volgen. Maar monitoring wordt ook uitgevoerd om een vinger aan de pols te houden en achteruitgang of juist vooruitgang van planten en dieren in een gebied te volgen. Dit maakt het mogelijk tijdig in te grijpen op het moment dat gewenste soorten achteruit blijken te gaan.

Invasieve exoten

Het aantal plaatsen waar invasieve exoten voorkomen neemt sterk toe. Daarnaast komen er steeds meer soorten bij terwijl er zelden soorten zo effectief bestreden kunnen worden dat zij geheel uit de natuur verdwijnen. Invasieve exoten zijn soorten die van oorsprong niet thuis horen in het ecosysteem maar door menselijk handelen daarin terecht zijn gekomen en daar inheemse soorten verdrijven. Vaak leidt dit niet alleen tot achteruitgang van natuurwaarden maar ook tot economische schade. Wij kunnen u helpen door te onderzoeken of invasieve exoten voorkomen in uw gebied. Hierbij moet u denken aan soorten als de Japanse duizendknoop, knolcyperus, watercrassula, zonnebaars en Amerikaanse rivierkreeft.

Eco Assist