Ontwerp

Natuurinclusief bouwen is het bouwen van de toekomst. Bij inrichtingsplannen wordt het steeds belangrijker rekening te houden met natuur. Met onze deskundigheid en  praktijkervaring helpen wij u bij het natuur inclusief ontwerpen. Wij hebben al veel mooie maatregelen voor de natuur mogen ontwerpen. Van dassenburcht tot vleermuistoren en van inrichtingsplan tot een volledig ecoduct. Ook optimaliseren wij verlichtingsplannen om negatieve effecten op de natuur te beperken. Bij het overzicht van onze projecten ziet u voorbeelden van door ons ontworpen maatregelen. Heeft u een mooie uitdaging voor ons? We helpen u graag verder!

Mitigerende maatregelen

Eco Assist ontwerp regelmatig voor opdrachtgevers mitigerende maatregelen. Voorzieningen die noodzakelijk zijn om om overtreding van de Omgevingswet te voorkomen. Bijvoorbeeld broedplaatsen voor vogels als huismus en gierzwaluw, vleermuiskasten en vleermuistorens om alternatieve nest- en verblijfplaatsen aan te bieden aan deze soorten als het gebouw waarin zij verblijven gesloopt wordt. Wij ontwierpen voor onze opdrachtgevers ook kunstburchten voor dassen, voortplantingswateren voor amfibieƫn en leefgebieden voor reptielen.

Natuurinclusief bouwen

Gelukkig wordt er in Nederland steeds vaker natuurinclusief gebouwd. Dat wil zeggen dat in gebouwen en kunstwerken (zoals bruggen en viaducten) voorzieningen worden opgenomen die ervoor zorgen dat deze bouwwerken waarde krijgen voor planten en dieren. Hierbij moet u denken aan broedplaatsen voor vogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen of insectenhotels. Maar ook groene gevels en daken of een groene terreininrichting met ecologisch beheer kunnen de biodiversiteit sterk verhogen. Als u als initiatiefnemer of projectontwikkelaar graag een duurzaamheidslabel wilt behalen dan kunnen wij u helpen me het treffen van de juiste voorzieningen, bijvoorbeeld bij BREEAM-certificering.

Inrichtingsplannen

Wij kunnen u helpen met een inrichtingsplan om uw gebied te optimaliseren voor een bepaalde soort, soortgroep of een groep soorten tegelijk. U ontvangt van ons een praktisch uitvoerbaar advies waarin is opgenomen welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kansen voor de doelsoorten in uw gebied te vergroten. Dat kan bestaan uit maatregelen zoals de aanleg van poelen en het verschralen van de bovengrond. Vaak aangevuld met een advies voor omvormingsbeheer en instandhoudingsbeheer om de gewenste begroeiing in het gebied te verkrijgen en te behouden.

Faunavoorzieningen

Bij de aanleg van nieuwe wegen en de optimalisatie van bestaande wegen worden vaak faunavoorzieningen getroffen. Dat zijn voorzieningen die ervoor zorgen dat dieren veilig de weg over kunnen steken. Dat is niet alleen belangrijk om versnippering van populaties en het het doden en verwonden van dieren te voorkomen, maar ook belangrijk voor de verkeersveiligheid. Bij faunavoorzieningen zijn kleine details vaak bepalend voor goed gebruik. Wij hebben ervaring met het . Bijvoorbeeld bij het maken van een plan voor faunarasters en faunapassages. Wij ontwierpen samen met een aannemer zelfs een volledig ecoduct.

Eco Assist