Ecoduct Over Heide

In opdracht van gemeente Goirle heeft Eco Assist samen met aannemer Ploegam het ecoduct ‘Over Heide’ ontworpen en gerealiseerd. Het ecoduct zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen Landgoed Gorp en Roovert en de Regte Heide aan weerszijden van de Turnhoutsebaan. Met de realisatie van de faunapassage is er een betere verbinding ontstaan voor dieren, zodat deze zich veilig kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden. De verbinding is aangelegd met als gidssoort ree. Daarnaast is de passage zo ingericht dat deze ook als verbinding kan dienen voor doelsoorten das, steenmarter, vos, bunzing, wezel, hermelijn, konijn, haas en diverse kleine amfibieĆ«n. Uiteraard kunnen daarnaast vele andere soorten meeprofiteren van de verbinding.

Het ecoduct heeft veel kenmerken die andere ecoducten ook bezitten omdat bewezen is dat deze werken voor de doelsoorten. Zoals stobbewallen voor beschutting en geleiding, poelen aan weerszijden van het ecoduct, een bloemrijke grasvegetatie en inheems struweel en bomen op het dek. Maar we hebben ook innovatieve maatregelen getroffen, zoals een tunnel op het dek om de oversteek voor verschillende diersoorten te bevorderen en een vleermuiswinterverblijf in het talud. Om te achterhalen of de passage ook daadwerkelijk gebruikt wordt door de dieren waarvoor deze ontworpen is voert Eco Assist de eerste drie jaar na aanleg monitoring uit.

Al in het eerste jaar na oplevering werden tijdens de monitoring veel doelsoorten waargenomen op het ecoduct. Naast gidssoort ree betrof het doelsoorten wild zwijn, konijn, haas, egel, steenmarter, vos, wezel, gewone bosmuis, veldmuis en gewone pad. Dat is goed nieuws voor de dieren waarvan het leefgebied nu minder versnipperd is. Aanvullend is de weg over een grote afstand voorzien van goede faunarasters waardoor het risico op wildaanrijdringen grotendeels weggenomen is.

Betrokkenheid Eco Assist

Eco Assist heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwerpen van het ecoduct. Hierbij is ervoor gezorgd dat het ecoduct functioneel werd. Samen met het ontwerpteam is gezocht naar optimalisaties om met een klein budget toch een volledig ecoduct te bouwen, voorzien van een goede geleiding met faunarasters en een ingericht aanloopgebied. Eco Assist heeft de ecologische begeleiding verzorgd tijdens de bouwfase en onderzoekt het gebruik door dieren.

.

Terug naar overzicht
Eco Assist