Herontwikkeling WML-terrein

De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft hun terrein in Helden opnieuw ingericht en herbestemd. Het project bestond uit het slopen van niet functionele bedrijfsgebouwen, loods en bedrijfswoning op het terrein. Daarvoor in de plaats is een nieuwe compacte doelmatige bedrijfsloods gebouwd. De op het terrein aanwezige en buitengebruik gestelde reinwaterkelder is heringericht als vleermuizenverblijf. De overige vrijgekomen delen van het terrein zijn heringericht en landschappelijk ingepast. Met deze ontwikkeling heeft een clustering en versterking van functies plaats gevonden op het terrein en kon per saldo het areaal natuur uitgebreid worden. Hetgeen des te waardevoller is omdat het terrein onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Om de realisatie van het project mogelijk te maken moest het bestemmingsplan aangepast worden en moest worden voldaan aan de Wet natuurbescherming en de Verordening ruimte van provincie Limburg. Eco Assist heeft WML hierbij begeleid gedurende het gehele proces van oriƫnterend onderzoek tot realisatie.

Betrokkenheid Eco Assist

Eco Assist heeft WML in dit project volledig begeleid met de stappen welke doorlopen dienden te worden op het gebied van ecologie en natuurwetgeving. Uit de ecologische quickscan bleek dat in het plangebied verblijfplaatsen van vleermuizen, steenmarters en Alpenwatersalamanders niet uitgesloten konden worden. Daarnaast ligt het gebied binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vallen de bomen binnen het gebied onder beschermde houtopstanden. Daarom heeft een nader onderzoek naar beschermde soorten en effecttoets (Nee-tenzij-toets) plaatsgevonden. In een van de gebouwen bleken Alpenwatersalamanders te overwinteren en het voormalige pompgebouw werd door gewone dwergvleermuizen gebruikt als verblijfplaats. Voor de nieuwbouw was een compensatieplan noodzakelijk voor het ruimtebeslag op het Natuurnetwerk Nederland en moest gecompenseerd worden voor de bomen die gekapt moesten worden.

Met een passend mitigatie en compensatieplan konden de ontheffingen voor de Wet natuurbescherming en vergunning voor het Natuurnetwerk Nederland verkregen worden. Doordat het areaal bebouwd oppervlak kleiner werd was het mogelijk om meer nieuwe natuur terug te brengen dan verloren zou gaan. In plaats van het slopen van de voormalige drinkwaterkelders is het toegangsgebouw geschikt gemaakt als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen en het ondergronds deel ingericht als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Eco Assisst heeft deze vleermuizenkelder mogen ontwerpen en heeft de ecologische begeleiding van alle werkzaamheden uitgevoerd. Met het project is een mooi stukje nieuwe natuur ontstaan op een terrein wat voorheen ontsierd werd door gebouwen welke geteisterd werden door vandalisme. Bijzonder was dat in het nieuwe vleermuiswinterverblijf drie weken na inrichting al een gewone grootoorvleermuis werd aangetroffen. Dat is een kroon op het werk, want soms duurt het jaren voordat de eerste vleermuis een winterverblijf weet te vinden!

Terug naar overzicht
Eco Assist