Herstel Greveschutven

Het Greveschutven ligt op de overgang van het Dal van de Tongelreep naar de Groote Heide in Valkenswaard. Naast deze natuurlijke overgang levert ook het menselijk gebruik een belangrijke bijdrage aan de soortenrijkdom van het ven. Het Greveschutven werd van 1900 tot 2000 gebruikt voor het kweken van vissen. Nu is het een prachtig natuurgebied. De bijzondere natuurwaarde van het Greveschutven uit zich onder andere in het voorkomen van soorten als roerdomp, woudaap, gevlekte witsnuitlibel, heikikker, klein en plat blaasjeskruid, draad- en snavelzegge, beenbreek en duizendknoopfonteinkruid.

Het Greveschutven is onderdeel van Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Het ven ging echter achteruit in kwaliteit. Populaties van libellen namen af en soorten verdwenen. In de loop der tijd had zich een dikke sliblaag ontwikkeld op de bodem van het ven. Problemen die mede veroorzaakt zijn door verdroging en stikstofdepostitie uit de lucht. Om de natuurwaarden van het Greveschutven te herstellen heeft Eco Assist samen met Ploegam (aannemer) en het Brabants Landschap (eigenaar van het gebied) herstelmaatregelen uitgevoerd.

Werkzaamheden

De herstelmaatregelen bestaan onder andere uit het dempen van sloten en greppels, het aansluiten van een bestaande laagte op de venoevers, het plaatsen van stuwen en regelwerken en het verwijderen van bijna 100.000 kuub bagger uit het ven. De complexheid van de ingreep, het korte tijdsbestek dat hiervoor beschikbaar was en de vele bijzondere soorten die hier voorkomen passen perfect bij Eco Assist.

Betrokkenheid Eco Assist

Eco Assist heeft de aannemer en opdrachtgever begeleid bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Met al deze partijen is samengewerkt in een bouwteam aan de voorbereidingen. Hierdoor kon goed rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden. Ook bij de uitvoering is veel samengewerkt met de natuurbeheerders. Met als resultaat een heel efficiƫnte werkwijze. Eco Assist is bij dit project onder andere verantwoordelijk geweest voor begeleiding van de aanbesteding, deelname aan het bouwteam, opstellen van het ecologisch werkprotocol en ecologische begeleiding van de werkzaamheden.

Terug naar overzicht
Eco Assist