Gebiedsontwikkeling

Minimaliseren van overstromingen

Eco Assist is in opdracht van aannemerscombinatie Mooder Maas jaren lang betrokken geweest bij het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Mooder Maas is een aannemerscombinatie bestaande uit de hoofdaannemers Dura Vermeer en Ploegam.

In het gebied rond Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) zijn binnen dit projectgebied van ruim 5000 hectare tal van maatregelen uitgevoerd om de waterveiligheid te verbeteren. Dit was nodig om de kans op overstromingen zoals deze zich in 1993 en 1995 hebben voorgedaan te minimaliseren. De maatschappelijke en economische schade daarvan was enorm.

Eind 2020 zijn de doelen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum bereikt. Het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren is beschermd tegen hoge waterstanden van de Maas. Er is ruimte gecreëerd voor ondernemers om zich te ontwikkelen, het centrum van Wanssum is leefbaarder geworden door de nieuwe rondweg én we hebben een prachtig natuurgebied gerealiseerd.

Ontstaan van natuurgebied Maaspark Ooijen-Wanssum

Door het project is natuurgebied Maaspark Ooijen-Wanssum ontstaan. Maaspark Ooijen-Wanssum is een gebied dat anders is dan andere natuurgebieden. Het is met meer dan 500 hectare het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg. In dit gebied staat het oorspronkelijke Maasterrassenlandschap centraal en is de invloed van het water overal merkbaar.

De tienduizend jaar oude rivierlopen van de Maas zijn herkenbaar en zijn nu het domein van water in vele gedaanten. Beken, moerasbossen en met grondwater gevoede laagtes maken het tot een zeer gevarieerd gebied met een uitzonderlijke ecologische rijkdom. Eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied.  Bij hoge waterstanden stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen, zal de gehele tien kilometer lange Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen en op spectaculaire wijze meestromen met de Maas.

Betrokkenheid Eco Assist

Benjamin Backx van Eco Assist is bij het project betrokken geweest in opdracht van aannemerscombinatie Mooder Maas. Als adviseur ecologie en natuurwetgeving hebben wij in de voorbereidingsfase van het project nader onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen in natuurgebied ’t Schor. Met als doelstelling belangrijke functies van het gebied zoals verblijfplaatsen, vaste vliegroutes en belangrijke foerageergebieden van vleermuizen in kaart te brengen. Zo kon hier bij de werkzaamheden rekening mee gehouden worden door deze elementen te behouden.

Tijdens de uitvoeringsfase heeft Eco Assist gezorgd voor de conditionering van de werkzaamheden op het gebied van ecologie, natuurwetgeving en begeleiding bij het uitvoeren van het groenplan. In het gebied zijn veel beschermde soorten aanwezig, waaronder dassen, bevers, vleermuizen, steenuilen en kerkuilen. Daarnaast vond een groot deel van de werkzaamheden in het broedseizoen plaats. Hierdoor bestond een groot deel van de werkzaamheden uit ecologische begeleiding en monitoring om negatieve effecten op de natuur zoveel mogelijk te voorkomen. Ook bestrijding van invasieve exoten Japanse duizendknoop en knolcyperus speelden een belangrijke rol in het project.

Terug naar overzicht
Eco Assist