Monitoring vliegroutes A16

Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten legt aannemerscombinatie De Groene Boog in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan: de A16 Rotterdam. De weg loopt door “parkbos” het Lage Bergse Bos heen. In dit parkbos wordt een half verdiepte landtunnel aangelegd.

In het Lage Bergse Bos moesten veel bomen gekapt worden om de aanleg van de tunnel mogelijk te maken. Deze bomen waren van belang voor vleermuizen als vliegroute door het parkbos heen. Zodra de aanleg van de tunnel is afgerond worden weer nieuwe bomen terug geplant. De aanleg van de nieuwe snelweg duurt jaren en tussentijds moeten vleermuizen het projectgebied toch kunnen doorkruisen. Daarom is er een plan opgesteld waarbij de bomen eerst zodanig gekapt zijn dat er vijf bosstroken gecreëerd zijn. Vervolgens zijn in een latere fase deze bosstroken vervangen door tijdelijke vleermuisschermen. De komende periode moeten deze schermen aangepast worden om de werkzaamheden mogelijk te maken. Waarna ze uiteindelijk weer vervangen worden door de aanplant van nieuwe bomen.

Betrokkenheid Eco Assist

Eco Assist voert de monitoring van het project uit. Hierbij wordt tijdens de actieve periode van vleermuizen regelmatig gecontroleerd of de vliegroutes gebruikt worden door vleermuizen en of er veranderingen optreden in het aantal vleermuizen dat hiervan gebruik maakt. Zo kan gevolgd worden of de mitigerende maatregelen welke getroffen worden goed functioneren. Daarnaast kunnen ongewenste effecten van de werkzaamheden tijdig opgemerkt worden zodat bijgestuurd kan worden als dat nodig blijkt. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de ecoloog van de aannemerscombinatie.

Het project is nog in volle gang en tot op heden hebben we erg goede resultaten geboekt. De omvorming van bos naar bosstroken en vervolgens naar vleermuisschermen is succesvol gebleken. Vleermuizen weten de vleermuisschermen goed te vinden. In de zomermaanden gebruiken zo’n 150 tot 200 vleermuizen per nacht de schermen om zich door het gebied te verplaatsen. Zo zorgen wij ervoor dat vleermuizen van zich veilig kunnen blijven verplaatsen tussen hun verblijfplaatsen en belangrijke foerageergebieden.

Terug naar overzicht
Eco Assist