Sloop voormalig waterproductiebedrijf

Al enige tijd geleden was waterproductiebedrijf Vierlingsbeek buiten bedrijf gesteld. Het drinkwater dat hier geproduceerd werd komt inmiddels vanaf andere locaties. Hierdoor ontstond de wens om de voorzieningen voor de waterproductie op deze locatie te slopen en het terrein op te ruimen. De sloop bestond uit het verwijderen van de oude winputten en leidingen uit het bosgebied, de sloop van oude gebouwen en het dempen van voormalige slib- en overstortvijvers. Brabant Water hecht veel waarde aan de natuur in hun waterwingebieden. Daarnaast moest bij de werkzaamheden worden voldaan aan de Wet natuurbescherming. Eco Assist heeft Brabant Water ondersteund bij dit project tijdens de voorbereidingsfase en uitvoering.

Betrokkenheid Eco Assist

Eco Assist heeft voor het project de ecologische quickscan uitgevoerd. Hieruit bleek dat nader onderzoek naar roofvogels, vleermuizen, kleine marterachtigen en Alpenwatersalamanders noodzakelijk was om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Uit het onderzoek bleek het voormalige pompgebouw door gewone dwergvleermuizen gebruikt te worden als kraamverblijfplaats en paarverblijf. De voormalige overstortvijver bleek door Alpenwatersalamanders gebruikt te worden als voortplantingswater. Het plangebied bleek geen beschermde functies te vervullen voor overige beschermde soorten. Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen moest ervoor gezorgd worden dat de gewone dwergvleermuizen een nieuwe verblijfplaats kregen. Voor de Alpenwatersalamanders is een nieuw voortplantingswater aangelegd.

Eco Assist heeft voor Brabant Water een mitigatieplan met ecologisch werkprotocol opgesteld met een ontwerp voor een vleermuistoren en een voortplantingswater voor de Alpenwatersalamander. Daarnaast heeft ecologische begeleiding plaatsgevonden bij de bouw van de vleermuistoren, de aanleg van het voortplantingswater en de sloopwerkzaamheden.

Terug naar overzicht
Eco Assist