Soortenmanagementplan Waalsprong

In het project Waalsprong in Nijmegen worden in enkele jaren ongeveer 5500 nieuwe woningen gerealiseerd. Een ontwikkeling op dergelijke schaal kan een grote impact hebben op de natuur. Eco Assist heeft daarom samen met de ecologen van gemeente Nijmegen een soortenmanagementplan opgesteld waarin natuur structureel meegenomen wordt in de bouwplannen voor de  nieuwe woonwijken in de Waalsprong. Daardoor kunnen de beschermde diersoorten in het gebied zich in stand houden en mogelijk zelfs uitbreiden. Ook krijgen de nieuw te bouwen huizen ingebouwde nestruimten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit alles zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving.

Dit zogenaamde Soortenmanagementplan van Nijmegen (SMP-N) streeft naar een duurzame instandhouding van in de Waalsprong voorkomende beschermde diersoorten. In het SMP-N zijn dat: steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek, rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker. Later zijn hier ook de kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) aan toegevoegd doordat deze door de provincie van de vrijstellingslijst gehaald zijn en daarmee niet langer meer vrijgesteld zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het soortenmanagementplan vormt de basis van de gebiedsgerichte ontheffing die is afgegeven voor het gehele project.

Betrokkenheid Eco Assist

Eco Assist is zowel betrokken bij het opstellen als uitvoeren van het soortenmanagementplan voor het project Waalsprong in Nijmegen. Eco Assist heeft de zogenaamde nulmeting uitgevoerd. Daarbij is op basis van bekende verspreidingsgegevens en een habitatgeschiktheidsanalyse in kaart gebracht welke beschermde soorten (potentieel) voorkomen in het plangebied. Deze potenties zijn vervolgens uitgezet tegen de voorgenomen ingrepen, waarbij beoordeeld is welke negatieve effecten op kunnen treden op de aanwezige beschermde soorten. Op basis daarvan is in samenwerking met de stadsecologen van gemeente Nijmegen een soortenmanagementplan opgesteld. Zo’n plan is in grote mate vergelijkbaar met een regulier mitigatieplan, maar dan voor een groter gebied en voor een langere periode. Daarbij is het beter mogelijk om negatieve effecten op bijzondere soorten te voorkomen. Daarnaast zijn in het plan bovenwettelijke maatregelen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de natuurwaarden in het gebied verder toe gaan nemen. Hierbij is vooral ingezet op natuurinclusief bouwen. In alle nieuwe gebouwen komen voorzieningen voor beschermde soorten, zoals nestkasten voor broedvogels en verblijfplaatsen voor vleermuizen.

Voor verschillende soorten heeft Eco Assist de uitwerking van de mitigerende maatregelen in nauw overleg met de gemeente opgesteld. Zo zijn er nieuwe leefgebieden voor de grote modderkruiper en poelkikker ontworpen in de landschappelijke zone van het plangebied. Wij hebben een plan opgesteld voor nieuwe leefgebieden en verbindingen voor kleine marterachtigen. Voor de rugstreeppad zijn in het Spiegelbos onder begeleiding van Eco Assist maar liefst vier nieuwe voortplantingswateren aangelegd. De eerste rugstreeppadden zijn door ons al weggevangen uit de Waalsprong en verplaatst naar hun nieuwe leefgebied.

.

Terug naar overzicht
Eco Assist